אנא לחץ על הקובץ המצורף, הקובץ מכיל את ההוראות לפתיחת קריאה חדשה במערכת.